Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Angela Autorijschool

Artikel 1 | Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Angela autorijschool, gevestigd te Etten-Leur, Bredaseweg 185, hierna te noemen “Angela”.
 2. Het volgen van rijlessen en/of cursussen is mogelijk na ontvangst of kennisname van deze algemene voorwaarden.
 3. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende condities zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Rijinstructie

 1. Angela zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door rijinstructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen ( WRM ).
 2. Angela zal er eveneens voor zorg dragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde rijinstructeur.
 3. De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rijinstructie, tenzij bepaalde onvoorziene omstandigheden dit verhinderen.
 4. Het overeengekomen leerplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Angela en leerling in overeenstemming hiervan wensen af te wijken.
 5. De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 | Hetzelfde motorvoertuig

 1. De leerling die via Angela het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waarop deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type als waarin hij rijles heeft genoten.
 2. Indien de lesauto niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, worden de kosten aan de leerling niet in rekening gebracht. Angela moet in dit geval zorg dragen dat de leerling tegemoet gekomen wordt d.m.v. een nieuwe les afspraak.
 3. Indien de lesauto door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, zal Angela er voor zorg dragen dat de leerling opnieuw aan het rijexamen kan deelnemen c.q. dat de rijles op een ander moment zal worden gehouden, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 | Les afspraak

De leerling dient zicht te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien hij of zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, zoals beschreven in artikel 5, is hij of zij gehouden het volledige lesgeld aan Angela te voldoen, tenzij de leerling een dusdanig geldende reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren, zulks ter beoordeling van Angela.

Angela verstaat onder geldende redenen:

 1. Dat er een overledene in de familie- c.q. vriendenkring is en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag c.q. rijlesdag.
 2. Dat er dusdanige dringende redenen gelegen in de leerling of zijn omgeving zijn, dat onmogelijk van hem verwacht kan worden dat hij aan een rijexamen kan deelnemen of een rijles kan volgen.
 3. Angela dient z.s.m. van genoemden reden(en) a en/of b op de hoogte te worden gebracht (zie artikel 5: ‘annulering rijles’).

Artikel 5 | Annulering rijles

 1. Het annuleren van de rijles door de leerling dient tenminste 48 uur (2 dagen) vóór de afgesproken tijd te geschieden.
 2. Indien de leerling de rijles binnen 48 uur voor de afgesproken lestijd annuleert, is de leerling het volledige lesgeld aan Angela verschuldigd.
 3. Indien de instructeur tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of tevergeefs staat te wachten op de afgesproken plaats (bijvoorbeeld: station of school) dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 15 minuten wachten.
 4. In geval van buitengewone omstandigheden kan Angela van deze regel afwijken, een en ander geheel ter beoordeling van Angela.
 5. Ziekmelding dient tenminste 24 uur TELEFONISCH vóór de afgesproken tijd te worden gedaan. Wanneer hiervan wordt afgeweken, wordt de rijles volledig in rekening gebracht.

Artikel 6 | Aanvraag rijexamen

 1. De kosten voor of ten behoefte van een rijexamen c.q. herexamen aanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraag kaart en de ‘eigen verklaring’ aan Angela worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Angela zal binnen 2 weken nadat overeenstemming met de leerling is bereikt het rijexamen aanvragen, onder voldoening van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden.

Artikel 7 | Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode zoals aangegeven op de desbetreffende aanbiedingen.

Artikel 8 | Vakantie

 1. Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling, waarbij hij of zij verzuimd heeft deze vakantie bij aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 2. Leerling zal bij het volgen van rijlessen vroegtijdig zijn vakantieperiode aan Angela doorgeven. Wordt de vakantieperiode te laat of in het geheel niet aan Angela doorgegeven dan is de leerling alle in die periode geplande rijlessen volledig verschuldigd.

Artikel 9 | Slecht weer

 1. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt. Angela brengt dan geen extra kosten in rekening.
 2. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten aan de leerling niet in de rekening gebracht.

Artikel 10 | Dringende reden

 1. Angela kan de rijles beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of dienst gedragingen, die zodanig zijn dat onmogelijk verlangd kan worden dat deze de rijles(sen) voortzet.
 2. Angela is in dergelijke gevallen gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht aan de leerling te restitueren.

Artikel 11 | Betaling

 1. Betaling dient of contant of 14 dagen na indiening van de nota te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een leerling een achterstallige betaling heeft, behoudt Angela zich het recht verdere lessen te staken.
 3. Indien er voor het examen nog een achterstallige betaling is, behoudt Angela
  zich het recht het examen te annuleren. Eventueel gemaakte kosten hiervan komen geheel voor rekening van de leerling.
 4. Angela is gerechtigd indien de betaling niet binnen de termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25 % per maand te berekenen, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 5. Angela is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling te vorderen.
 6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd, met alle
  kosten voor juridisch advies en bijstand.
 7. Uit het enkele feit dat Angela zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 | Vrijwaring

 1. Angela vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aan- en/of overrijding, alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan- en/of overrijdingen die het gevolg van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan –al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- de rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht, tot een maximum bedrag waarvoor verzekerd is.
 2. De lesvoertuigen zijn door Angela voorzien van een inzittende verzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleidingsbranche gebruikelijk is. De aansprakelijkheid van Angela is ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor zij zich heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Angela is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en schade die voortvloeien uit of verband houden met onderhavige overeenkomst.

Artikel 13 | Rijbevoegdheid leerling

 1. De leerling verklaart dat hem bij Gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
 2. Indien Angela ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Angela volledig en zal de leerling eventueel alle terzake aan Angela opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14 | Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Angela aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.